تاریخ: 14 Nov 2023
تعداد بازدید: 509

به منظور افزایش مهارت و سنجش خلاقیت دانشجویان برگزار شد

دانشجویان دانشکده فنی و مهندسی به منظور ارتقاء مهارت عملی و ارزیابی خلاقیت در طراحی مهندسی، با سازه های پل ماکارونی دست ساز خود به رقابت پرداختند. در این ارزیابی شکل، وزن و قابلیت باربرداری سازه ها با هم مقایسه و در انتها با ارزیابی داوران گروه برتر معرفی گردید.