مدیران گروه

دكتر ليلي كمالي اردكاني
سرپرست گروه علوم مهندسی
مرتبه علمی: استادیار
رشته تحصیلی: ریاضی
پست الکترونیک: l.kamali@ardakan.ac.ir
دکتر هاجر مومنی حجت‌آبادی
مدیر گروه مهندسی برق
مرتبه علمی: استادیار
رشته تحصیلی: مهندسی برق
پست الکترونیک: h.momeni@ardakan.ac.ir
دکتر راضیه شیخ پور
مدیر گروه مهندسی کامپیوتر
مرتبه علمی: استادیار
رشته تحصیلی: مهندسی کامپیوتر
پست الکترونیک: rsheikhpour@ardakan.ac.ir
دکتر مهران ربانی
مدیر گروه مهندسی مکانیک
مرتبه علمی: استادیار
رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک
پست الکترونیک: m.rabani@ardakan.ac.ir
دکتر علی نادی زاده
مدیر گروه مهندسی صنایع
مرتبه علمی: استادیار
رشته تحصیلی: مهندسی صنایع
پست الکترونیک: nadizadeh@ardakan.ac.ir
دکتر سید امیر بنی مهد
مدیر گروه مهندسی عمران
مرتبه علمی: استادیار
رشته تحصیلی: مهندسی عمران-سازه

پست الکترونیک: banimahd@ardakan.ac.ir

دکتر مجید امامی میبدی
مدیر گروه مهندسی شیمی
مرتبه علمی: استادیار
رشته تحصیلی: مهندسی شیمی
پست الکترونیک: emami@ardakan.ac.ir