کارکنان


عصمت طالعی اردکانی
کارشناس خدمات آموزش دانشکده فنی و مهندسی
پست الکترونیک:  esmattalei@ardakan.ac.ir​​​​​​​
    شماره تماس: ۳۲۲۴۰۹۲۳-۰۳۵
محل استقرار: دانشکده فنی و مهندسی