رؤسای پیشین دانشکده

دکتر مهدی زارع مهرجردی
عضو هیأت علمی دانشکده فنی و مهندسی
دوره تصدی: از سال 1396 تا سال 1402
رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک-طراحی جامدات
پست الکترونیک: mahdi.zare@ardakan.ac.ir
دکتر محمد رضا الهی‌فرد
عضو هیأت علمی دانشکده فنی و مهندسی
دوره تصدی: از سال ۱۳۹۵ تا سال ۱۳۹۶
رشته تحصیلی: شیمی فیزیک
پست الکترونیک: mrelahifard@ardakan.ac.ir
دکتر حسن موسوی بفروئی
عضو هیأت علمی دانشکده فنی و مهندسی
دوره تصدی: از سال ۱۳۹۳ تا سال ۱۳۹۵
رشته تحصیلی: ژئوفیزیک
پست الکترونیک: mousavi@ardakan.ac.ir
دکتر محمد رضا الهی‌فرد
عضو هیأت علمی دانشکده فنی و مهندسی
دوره تصدی: از سال ۱۳۹۱ تا سال ۱۳۹۳
رشته تحصیلی: شیمی فیزیک
پست الکترونیک: mrelahifard@ardakan.ac.ir