تاریخ: 14 Nov 2023
تعداد بازدید: 464

بازنگری آیین نامه پژوهانه و تبدیل وضعیت اعضا و مرور آیین نامه های آموزشی

در نشستی که با حضور معاون محترم آموزشی و پژوهشی و مدیران این حوزه با اعضای هیات علمی دانشکده فنی و مهندسی صورت گرفت جدیدترین تغییرات آیین نامه های پژوهشی شامل پژوهانه، حق التشویق مقالات و تبدیل وضعیت و ارتقای اعضای هیات علمی اشاره و مورد بررسی قرار گرفت.

دکتر کفاش در این جلسه ضمن قدردانی از زحمات مدیران محترم آموزشی، پژوهشی و ارتباط با صنعت دانشگاه آقایان دکتر شیرمردی، دکتر شاکر و دکتر زارع جمال آبادی به بیان ماحصل تغییرات ایجاد شده با جمع بندی نظرات منعکس شده اعضای هیات علمی پرداخت و ضمن تشکر از اعضای محترم هیات علمی خواهان ارائه بیش از پیش نظرات سازنده جهت بروزرسانی آیین نامه های فعلی شد.

در این جلسه دکتر شیرمردی و دکتر شاکر نیز جدیدترین اطلاعات حوزه پژوهش و آموزش را بیان نمودند و آقای دکتر زارع جمال آبادی نیز اقدامات و پیش بینی های جدید حوزه ارتباط با صنعت برای ورود بیش از پیش اعضا به حوزه طرح های پژوهشی و مشوق های مصوب شذه را مطرح نمودند.

در پایان جلسه ریاست دانشکده فنی و مهندسی دکتر مهدی زارع مهرجردی نیز ضمن تشکر از حضور معاون و مدیران محترم حوزه آموزشی پژوهشی در دانشکده، استمرار این جلسات را سبب ارتقای کیفیت بروزرسانی آیین نامه ها و مشارکت موثر اعضا در تصمیمات دانشگاه برشمرده و خواستار تداوم آن در حوزه های مختلف راهبری دانشگاه گردید.