کارکنان

فاطمه کارگر
کارشناس خدمات آموزش دانشکده فنی و مهندسی
رشته تحصیلی: مهندسی فناوری اطلاعات
    شماره تماس: ۳۲۲۴۰۹۲۳-۰۳۵
پست الکترونیک: f.kargar@ardakan.ac.ir